VALERIY BEBYK. Official site ВАЛЕРІЙ БЕБИК. Офіційний сайт

Bebyk, Valeriy. Books.

Бебик, Валерій. Книги.ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ БЕБИКА ВАЛЕРІЯ МИХАЙЛОВИЧА

(e-mail: v.bebyk.cathedra@ukr.net)

 

Монографії, словники, підручники, посібники, матеріали наукових конференцій: 

І.  українською мовою:

1.  Бебик В., Куйбіда В. Депутатська діяльність у системі публічного врядування : навч. посіб. / Валерій Бебик, Василь Куйбіда. – Київ : НАДУ, 2017. – 372 с.

2.  Матеріали ІІ-ї міжнародної студентської конференції «Політична праксеологія: менеджмент, комунікації, PR» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН, 2017. – Режим доступу: http://cathedra.io.ua/s2623437/materiali_mijnarodnoe_studentskoe_naukovoe_konferencie_politichna_prakseologiya_menedjment_komunikacie_pr_za_red._v.m._bebika._kiev_vapn_2017 (accessed 20 December 2017).

3.  Матеріали міжнародної конференції «Політична праксеологія: безпека, технології, комунікації» / за ред. В. Бебика. – Київ: ВАПН, 2016. - 117 с. – Режим доступу: http://cathedra.io.ua/s2334242/materiali_mijnarodnoe_konferencie_politichna_prakseologiya_bezpeka_tehnologie_komunikacie_za_red._v._bebika._kiev_vapn_2016._-_117_s

4.  Інформаційно-комунікаційна демократія [текст] : монографія. / за наук. ред. С.О. Довгого, Ред. колегія: Довгий С.О., Лісничий В.В., Бебик В.М., Радченко О.В. ; Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України. – С. : Вид. СВС Панасенко І.М., 2015. – 420 с.

5.  Бебик В. Тисячолітня Україна: доісторичні цивілізації та глобальні релігійно-політичні доктрини: [Навчально-методичний посібник] / В.М. Бебик. – Київ-Ужгород. – 2012. – 280 с.

6.  Політична енциклопедія (у співавт.). Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2012. – 808 с.

7.  Сучасний стан і світові тенденції розвитку дистанційної освіти (інформаційно-аналітичні матеріали) (у співавт.). / за ред. П.М. Таланчука. – К.: Університет «Україна», 2010. – 470 с./ с. 23-42.

8.  Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій (у співавт.): Монографія [Текст] / За ред. В.О. Ільганаєвої, Т.О. Колесникової. – Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2010. – 200 с. / с. 6 – 30.

9.  Бебик В. Політологія: наука і навчальна дисципліна / В.М. Бебик. – К.: Каравела, 2009. – 496 с.

10. Глобалізація і сучасний міжнародний процес / за заг. ред. Б.Гуменюка, С.Шергіна (у співав.). – К.: Університет «Україна», 2009. -  508 с./ с. 122-139.

11. Проблеми та реалії інформаційного суспільства в умовах глобалізації. Збірник наукових праць / За ред. В. Бебика. – Київ-Кіровоград: Університет «Україна», 2009. – 153 с.

12. Теорія та історія державного управління. Навчально-методичний посібник (у співавт.). – Запоріжжя: ЗДІА, 2009.

13. Проблеми та реалії інформаційного суспільства в умовах глобалізації. Збірник наукових праць / За ред. В. Бебика. – Кіровоград: Університет «Україна», 2008. – 127 с.

14. Європейські комунікації: підручник (у співавт.). – К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2007. – 536 с.

15. Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія (у співавт.) / За заг. ред. д.і.н., проф. А.І. Кудряченка. – К.: НІСД, 2007. – 396 с. 

16. Бебик В. Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації в глобальному світі / В.Бебик, В.Бортніков, Л.Дегтерьова, А.Кудряченко. – К.: Інститут громадянського суспільства, 2006. – 248 с.

17. Бебик В. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика / В. Бебик,. С. Шергін, Л. Дегтерьова. – К. : Університет “Україна”, 2006. – 208 с.

18. Політологія [Текст]: підручник / за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка (у співавт.). - 3-тє вид., переробл., доповн. - К. : Академія, 2006. - 568 с.

19. Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології: Кол. моногр. / За ред. В.М. Бебика. – К.: МАУП, 2005. – 320 с. 

20. Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія,  технології, техніка паблік рилейшнз / В.М. Бебик. - К.: МАУП, 2005. – 440 с.

21. Політологічний словник: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. (у співавт.) / За ред. М.Ф. Головатого та О.В. Антонюка. – К.: МАУП, 2005. – 792 с.

22. Політологічний енциклопедичний словник (у співавт.) / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Українська асоціація політологів; За ред., упоряд. В.П. Горбатенко; За ред. Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін . – 2-ге вид., доп. і перероб . – Київ : Генеза, 2004 . – 735 с. 

23. Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти: Моногр. / За ред. В.М. Бебика. - К.: МАУП, 2004. – 200 с.

24. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина : монографія / В.М. Бебик. - Київ : МАУП, 2003. - 424 c.

25. PR в органах державної влади та місцевого самоврядування: Монографія / О.В. Бабкіна, В.В. Басалюков,. В.М. Бебик та ін.; За заг. ред. В.М. Бебика, С.В. Куніцина. — К.- Сімферополь: МАУП, 2003. — 240 с.

26. PR в державних організаціях (за заг. ред. В. Бебика і С. Куніцина). -  Київ, Сімферополь: МАУП, 2003. – 143 с.

27. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: Монографія. – К.: МАУП, 2000. – 384 с.

28. Бебик, В.М.  Менеджмент виборчої кампанії : ресурси, технології, маркетинг [Текст] : навчально-методичний посібник / В.М. Бебик. – К. : МАУП, 2001. – 216 с.

29. Проблеми та перспективи української реформації (у співавт.) [Текст] : [Кол. моногр.] / В.Г. Щокін, В.І. Куценко, М.Ф. Головатий та ін. – К. : МАУП, 2001. – 248 с.

30. Політологія. Посібник для студентів вузів (у співавт.) / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. — К.: ВЦ Академія, 2000. — 368 с. 

31. Ребкало В.А., Бебик В.М., Пойченко А.М. Практична політологія. – К.: МАУП, 1998. – 348 с.

32. Бебик В. М. Маркетинг і менеджмент виборчої кампанії (методичні рекомендації) / В.М. Бебик. – К.: МАУП, 1997. – 122 с.

33. Бебик В.М. Політологія: Теорія, методологія, практика / В.М. Бебик. - К.: МАУП, 1997. - 245 с.

34. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів (у співавт.). – К.: Генеза, 1997. – 400 с.

35. Мала енциклопедія етнодержавознавства (у співавт.) / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Юрій Іванович Римаренко. – Київ : Генеза, : Довіра, 1996 . – 942 с.

36. Бебик В.М. Засоби масової інформації посткомуністичної України / В.М. Бебик,. О.І. Сидоренко. – К.: МАУП, Дослідницький центр історії української преси, 1996. – 124 с. 

37. Бебик В. М. Політична культура сучасної молоді / В.М. Бебик, М.Ф. Головатий, В.А. Ребкало ; Укр. н.-д. ін-т проблем молоді. - К. : А. Л. Д., 1996. - 112 с.

38. Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент: Монографія / В.М. Бебик. – К.: МАУП, 1996. – 144 с.

39. Бебик, В. Основи теоретичної та практичної політології [Текст] : підручник / В. Бебик. - К.: МАУП, 1994. - 121 с.

40. Бебик В. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному олімпі (Соціопсихологія і технологія політичної боротьби) / В.М. Бебик. - К.: АБРИС, 1993. - 128 с.


ІI. іноземними мовами:

41. Bebyk W. Jak sie wygrywa I przegrywa wybory. – Warszawa: WSSU, 2004. – 128 s.

42. Bebyk V. The Mass Media of Post-Communist Ukraine / V. Bebyk, O. Sydorenko. - К., 1997 - 1-ше вид., 1998 – 2-ге вид.Обновлен 10 мар 2018. Создан 09 мар 2018