VALERIY BEBYK. Official site ВАЛЕРІЙ БЕБИК. Офіційний сайт


Bebyk, Valeriy. Books.

Бебик, Валерій. Книги.ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ 

(МОНОГРАФІЙ, СЛОВНИКІВ, ПІДРУЧНИКІВ, ПОСІБНИКІВ, МАТЕРІАЛІВ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ) 

доктора політичних наук, кандидата психологічних наук, професора

БЕБИКА ВАЛЕРІЯ МИХАЙЛОВИЧА

(e-mail: v.bebyk.cathedra@ukr.net)

 

      І. Зарубіжні публікації:

 1. Bebyk, Valeriy (2019). Confucianism in the system of modern civilization of the PRC. Riddles of Chinese success / Scientific editor prof. dr hab. Wojciech Pomykalo. Warsaw: Warsaw Management University, Publishing House named after prof. Leszek J. Krzyzanovski, pp. 121-136 / 223 p.
 2. Bebyk, Valeriy (2019). Human rights in the information society. Powszechny i regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka / Redakcija naukowa Jerzy Jaskiernja, Kamil Spryszak. Spis 1. - Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek, S. 85-95 / 703 s.
 3. Бебик, Валерий (2018). Крах мультикультурализма и права человека на оккупированных территориях в Европе. Nowe wyznania i rozwiazania w europejskim systemie ochrony praw czlowieka / Redakcija naukowa Jerzy Jaskiernja, Kamil Spryszak. Spis 3. - Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek, S. 38-42.
 4. Бебик, Валерий (2016). Конфуций и Платон: социальные модели и права человека. Aziatskie systemy ochrony praw czlovieka / Redakcija naukowa Jerzy Jaskiernja, Kamil Spryszak. Spis 3. - Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek, S. 86-94.
 5. Bebyk, Valeriy (2015). Ukrainian Maidan as a New Form of Protection of Human Rights. Problemy realizacji regionalnych standardow ochrony praw czlowieka w praktyce ustrojowej panstw / redakcija naukowa Jerzy Jaskiernia. Spis 3. – Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek, S. 531-539.
 6. Бебик, Валерій (2014). Глобальное информационное общество: виртуализация структур и коммуникаций (у співав.). Universalny i regionalny wymiar ochrony praw czlowieka / reakcja naukowa Jerzy Jaskiernia. Spis. 3. – Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, S. 343-353.
 7. Bebyk, Waleriy (2012). Polityczna prakseologia: teoria, metodologia, praktyka. Panstwo i pravo wobec wspolczesnych wyzwan. Teoria i filozofia panstwa i prava oraz aksjologia democracji i ocrony praw czlowieka. Ksiega jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni. – Torun, S. 139-147 / 684 s.
 8. Bebyk, Valeriy (2005). Ukraina i Polska w politologii globalnego swiata: problemy i poszukiwania siebie w kontekscie globalizacji. Polska I Ukraina w integrujacej sie Europie I globalnym swiecie XXI wieke. Warszawa, S. 58-62.
 9. Bebyk, W (2004). Jak sie wygrywa I przegrywa wybory. – Warszawa: WSSU, 128 s.
 10. Bebyk, Valeriy (2003). Edukacja na pierwszym miescu. Oswiata i Wychowanie. № 6. S.5-7.
 11. Bebyk, V. The Mass Media of Post-Communist Ukraine / V. Bebyk, O. Sydorenko. - К., 1997 - 1-ше вид., 1998 – 2-ге вид.

 

      ІI.  Публікації українською мовою:

 1. Бебик В., Гонюкова Л. Політичний маркетинг і менеджмент в системі публічного управління: навч. посіб. Київ: НАДУ, 2019. 224 с.
 2. Матеріали VІІІ-ої міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми публічного управління» (16.01.2020 р.) / за ред. В. Бебика. Київ: ВАПН-NSG, 2020. – Режим доступу: https://intern-conferences.io.ua/s2664752/materiali_viii-oe_mijnarodnoe_naukovoe_konferencie_suchasni_problemi_publichnogo_upravlinnya_16.01.2020_za_red._v._bebika._kiev_vapn-nsg_2020 (accessed 16 January 2020).
 3. Національна безпека в умовах інформаційних та гібридних війн / за заг. ред. В.Куйбіди і В.Бебика : [Монографія]. Київ: НАДУ, 2019. 384 с.
 4. Бебик В. Депутатська діяльність у системі представницької влади // Представницька влада у державотворчому процесі : монографія / за ред. В.А. Гошовської. - Київ : НАДУ, 2018. - 384 с. / С. 163-178.
 5. Бебик В. Стратегічні комунікації КНР: зовнішньополітичні, економічні та безпекові аспекти // Стратегічні комунікації. Підручник. – Київ: «ВАДЕКС», 446 с. / С. 285-315.
 6. Бебик В. Політичний маркетинг // Розвиток маркетингу в умовах інформатизації суспільства : монографія / за наук. ред. к.е.н., проф. В.П. Пилипчука. – Київ: КНЕУ, 2019. – 463 с. / С.119-131.
 7. Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах / Авторський колектив: Бебик В.М., Даниленко С.І., Копійка В.В., Макаренко Є.А., Мінгазутдінов І.О., Мінгазутдінова Г.І., Ожеван М.О., Піпченко Н.О., Петров В.В., Погорська І.І., Тихомирова Є.Б., Шевченко О.В. : [Монографія]. – К. : Вадекс, 2019. – 442 с.
 8. Матеріали ІV-ої міжнародної студентської наукової конференції «Політична праксеологія: розвідка в умовах інформаційного суспільства» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН, 2018. – Режим доступу: https://intern-conferences.io.ua/s2636644/materiali_iv-oe_mijnarodnoe_studentskoe_naukovoe_konferencie_politichna_prakseologiya_rozvidka_v_umovah_informaciynogo_suspilstva_za_red._v.m._bebika._kiev_vapn_2018 (accessed 17 August 2018).
 9. Матеріали ІІІ-ої міжнародної студентської наукової конференції «Політична праксеологія: публічна політика та публічне управління» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН, 2018. – Режим доступу: https://cathedra.io.ua/s2623436/materiali_iii-e_mijnarodnoe_studentskoe_naukovoe_konferencie_politichna_prakseologiya_publichna_politika_ta_publichne_upravlinnya_za_red._v.m._bebika._kiev_vapn_2018 (accessed 29 January 2018).
 10. Бебик В., Куйбіда В. Депутатська діяльність у системі публічного врядування : навч. посіб. / Валерій Бебик, Василь Куйбіда. – Київ : НАДУ, 2017. – 372 с.
 11. Матеріали ІІ-ї міжнародної студентської конференції «Політична праксеологія: менеджмент, комунікації, PR» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН, 2017. – Режим доступу: http://cathedra.io.ua/s2623437/materiali_mijnarodnoe_studentskoe_naukovoe_konferencie_politichna_prakseologiya_menedjment_komunikacie_pr_za_red._v.m._bebika._kiev_vapn_2017 (accessed 20 December 2017).
 12. Матеріали міжнародної конференції «Політична праксеологія: безпека, технології, комунікації» / за ред. В. Бебика. – Київ: ВАПН, 2016. - 117 с. – Режим доступу: http://cathedra.io.ua/s2334242/materiali_mijnarodnoe_konferencie_politichna_prakseologiya_bezpeka_tehnologie_komunikacie_za_red._v._bebika._kiev_vapn_2016._-_117_s
 13. Інформаційно-комунікаційна демократія [текст] : монографія. / за наук. ред. С.О. Довгого, Ред. колегія: Довгий С.О., Лісничий В.В., Бебик В.М., Радченко О.В. ; Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України. – С. : Вид. СВС Панасенко І.М., 2015. – 420 с.
 14. Бебик В. Тисячолітня Україна: доісторичні цивілізації та глобальні релігійно-політичні доктрини: [Навчально-методичний посібник]. – Київ-Ужгород. – 2012. – 280 с.
 15. Політична енциклопедія (у співав.). Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2012. – 808 с.
 16. Сучасний стан і світові тенденції розвитку дистанційної освіти (інформаційно-аналітичні матеріали) ( успівавт.). / за ред. П.М. Таланчука. – К.: Університет «Україна», 2010. – 470 с./ с. 23-42.
 17. Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій (у співав.): Монографія [Текст] / За ред. В.О. Ільганаєвої, Т.О. Колесникової. – Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2010. – 200 с. / с. 6 – 30.
 18. Бебик В. Політологія: наука і навчальна дисципліна. – К.: Каравела, 2009. – 496 с.
 19. Глобалізація і сучасний міжнародний процес / за заг. ред. Б.Гуменюка, С.Шергіна (у співав.). – К.: Університет «Україна», 2009. -  508 с./ с. 122-139.
 20. Проблеми та реалії інформаційного суспільства в умовах глобалізації. Збірник наукових праць / За ред. В. Бебика. – Київ-Кіровоград: Університет «Україна», 2009. – 153 с.
 21. Теорія та історія державного управління. Навчально-методичний посібник (у співав.). – Запоріжжя: ЗДІА, 2009.
 22. Проблеми та реалії інформаційного суспільства в умовах глобалізації. Збірник наукових праць / За ред. В. Бебика. – Кіровоград: Університет «Україна», 2008. – 127 с.
 23. Європейські комунікації: підручник (у співав.). – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. – 536 с.
 24. Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія (у співавт.) / За загред. д.і.н., проф. А.І. Кудряченка. – К.: НІСД, 2007. – 396 с. 
 25. Бебик В. Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації в глобальному світі / В.Бебик, В.Бортніков, Л.Дегтерьова, А.Кудряченко. – К.: Інститут громадянського суспільства, 2006. – 248 с.
 26. Бебик В. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика / В. Бебик,. С. Шергін, Л. Дегтерьова. – К. : Університет “Україна”, 2006. – 208 с.
 27. Політологія [Текст]: підручник / за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка (у співавт.). - 3-тє вид., переробл., доповн. - К. : Академія, 2006. - 568 с.
 28. Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології: Кол. моногр. / За ред. В.М. Бебика. – К.: МАУП, 2005. – 320 с. 
 29.  Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія,  технології, техніка паблік рилейшнз / В.М. Бебик. - К.: МАУП, 2005. – 440 с.
 30. Політологічний словник: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. (у співавт.) / За ред. М.Ф. Головатого та О.В. Антонюка. – К.: МАУП, 2005. – 792 с. 
 31. Політологічний енциклопедичний словник (у співавт.) / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Українська асоціація політологів; За ред., упоряд. В.П. Горбатенко; За ред. Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкіна. – 2-ге вид., доп. і перероб . – Київ : Генеза, 2004 . – 735 с.  
 32. Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти: Моногр. / За ред. В.М. Бебика. - К.: МАУП, 2004. – 200 с.
 33.  Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина : монографія. - Київ : МАУП, 2003. - 424 c.
 34.  PR в органах державної влади та місцевого самоврядування: Монографія / О. В. Бабкіна, В. В. Басалюков,. В. М. Бебик та ін.; За заг. ред. В. М. Бебика, С. В. Куніцина. — К.- Сімферополь: МАУП, 2003. — 240 с.
 35.  PR в державних організаціях (за заг. ред. В. Бебика і С. Куніцина). -  Київ, Сімферополь: МАУП, 2003. – 143 с.
 36.  Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: Монографія. – К.: МАУП, 2000. – 384 с.
 37. Бебик, В.М.  Менеджмент виборчої кампанії : ресурси, технології, маркетинг [Текст] : навчально-методичний посібник / В. М. Бебик. – К. : МАУП2001. – 216 с.
 38. Проблеми та перспективи української реформації [Текст] : [Кол. моногр.] / В. Г. Щокін, В. І. Куценко, М. Ф. Головатий та ін. – К. : МАУП2001. – 248 с.
 39. Політологія. Посібник для студентів вузів (у співавт.) / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. — К.: ВЦ Академія, 2000. — 368 с. 
 40.  Ребкало В.А., Бебик В.М., Пойченко А.М. Практична політологія. – К.: МАУП, 1998. – 348 с.
 41. Бебик В. М. Маркетинг і менеджмент виборчої кампанії (методичні рекомендації) / В.М. Бебик. – К.: МАУП1997. – 122 с.
 42.  Бебик В.М. Політологія: Теорія, методологія, практика / В.М. Бебик. - К.: МАУП1997. - 245 с.
 43.  Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів (у співавт.). – К.: Генеза, 1997. – 400 с. 
 44.  Мала енциклопедія етнодержавознавства (у співавт.) / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Юрій Іванович Римаренко. – Київ : Генеза, : Довіра, 1996 . – 942 с. 
 45.  Бебик В.М. Засоби масової інформації посткомуністичної України / В.М. Бебик,. О.І. Сидоренко. – К.: МАУП, Дослідницький центр історії української преси, 1996. – 124 с. 
 46.  Бебик В. М. Політична культура сучасної молоді / В. М. Бебик, М. Ф. Головатий, В. А. Ребкало ; Укр. н.-д. ін-т проблем молоді. - К. : А. Л. Д., 1996. - 112 с.
 47.  Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент: Монографія / Валерій Михайлович Бебик. – К.: МАУП, 1996. – 144 с.
 48.  Бебик, В. Основи теоретичної та практичної політології [Текст] : підручник / В. Бебик. - К. : МАУП1994. - 121 с.
 49. Бебик В. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному олімпі (Соціопсихологія і технологія політичної боротьби) / Валерій Михайлович Бебик. - К.: АБРИС, 1993. - 128 с.

 

 

Бебик, Валерій. НАУКОВІ ПРАЦІ (Національна бібліотека ім. В. Вернадського):
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe…

Обновлен 19 янв 2020. Создан 09 мар 2018